PRAKTIJK LEVENSWERK   in  MUSSELKANAAL / GRONINGEN
privacy verklaring


Praktijk levenswerk voor psychosociale therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema  hecht waarde aan jouw privacy. Wanneer je persoonlijke gegevens aan ons verstrekt worden deze gegevens door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt.

 

Praktijk levenswerk voor psychosociale therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wierema  , gevestigd aan de Frans Halslaan 14  9581EW Musselkanaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

CONTACTGEGEVENS

Praktijk levenswerk voor psychosociale therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema  , Frans Halslaan 14  9581EW Musselkanaal  /Groningen 0599-856887 | a.j.ballast@gmail.com| www.praktijkpsycho-socialetherapiehoogeveen.nl (website) |  

 

Arjo Ballast  is de Functionaris Gegevensbescherming Praktijk levenswerk voor psychosociale therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema . te bereiken via a.j.ballast@gmail.com

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Praktijk levenswerk voor psychosociale therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema  verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (indien verstrekt):

 

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door, in correspondentie en telefonisch.

Locatiegegevens

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via a.j.ballast@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN 

Praktijk levenswerk voor psychosociale therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Het beantwoorden van contactverzoeken. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Het afhandelen van jouw betaling.

Verzenden van tips, online diensten en informatie.

Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Om goederen en diensten bij je af te leveren.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Praktijk levenswerk voor psychosociale therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema  maakt GEEN gebruik van geautomatiseerde verwerkingen op basis waarvan besluiten genomen worden over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Arjo Ballast psychosociaal therapeut  tussen zit.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Arjo Ballast psychosociaal therapeut  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

VAN BELANGSTELLENDEN

 

Voornaam, achternaam, emailadres, telefoonnummer

 

1 jaar voor contact onderhoud en aanvullende diensten – na laatste contactmoment of tot moment van uitschrijving binnen 1 jaar

 

IP-adres, browser, apparaat type

 

Tot uitschrijving om te voorzien van tips, online diensten en informatie.

 

VAN ONLINE EN OFFLINE KLANTEN

 

Voornaam, achternaam, emailadres, telefoonnummer en adresgegevens

 

7 jaar voor belastingplicht en aansprakelijkheid

 

rekeningnummer

 

7 jaar voor belastingplicht (bij overboeking via bank)

Tot uitschrijving om te voorzien van tips, online diensten en informatie.

 

Bedrijfsnaam en KvK-nummer

 

7 jaar voor belastingplicht (indien op factuur vermeld)

 

Persoonsgegevens die worden vastgelegd in een contract worden net als de facturen 7 jaar bewaard, vanwege op de overeenkomst van toepassing zijnde algemene voorwaarden en privacyverklaring waarvoor akkoord moet kunnen worden aangetoond.

 

Overige contactgegevens en documenten met persoonsgegevens worden indien je geen klant bent geworden na een jaar vernietigd. Indien je wel klant bent geworden worden deze aanvullende gegevens tot een jaar na beëindiging van je traject bij ons vernietigd.   

 

 

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Arjo Ballast psychosociaal therapeut  verkoopt jouw gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Arjo Ballast psychosociaal therapeut  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

In uitzonderlijke gevallen en indien je ons daar nadrukkelijk toestemming voor hebt verleend, plaatsen we je naam bij een testimonial over onze diensten/producten op de website. Het testimonial met naam dat door jouw of met jouw goedkeuring tot stand is gekomen, heeft als doel om belangstellenden op betrouwbare wijze te informeren over de gebruikerservaringen met de aangeboden dienst of het aangeboden product. Arjo Ballast psychosociaal therapeut  vraagt altijd vooraf jouw toestemming voor het plaatsen van deze informatie.

 

 

JE GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account, zoals bijvoorbeeld in ActiveCampaign. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@kirstennelis.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Arjo Ballast psychosociaal therapeut  zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Arjo Ballast psychosociaal therapeut  wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

HOE WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Arjo Ballast psychosociaal therapeut  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via contact@kirstennelis.nl

 

 

WIJZIGINGEN PRIVACY & COOKIEBELEID

Wij behouden te allen tijde het recht ons beleid omtrent privacy te wijzigen. Deze wijzigen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

 

 

Arjo Ballast Psychosociaal therapeut

 

Tarieven/uur 

Individueel gesprek  € 70,00

Relatietherapie        € 90,00                  

Relatietherapie is met mannelijke en vrouwelijke therapeut.Betaling loopt via faktuur met betaalverzoek

Praktijk Levenswerk

voor individuele-en relatietherapie


 in Musselkanaal / Stadskanaal / Emmen / Groningen

geregistreerd therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging LVPW


“Als therapeut val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ )  en ben ik aangesloten bij Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)