PRAKTIJK LEVENSWERK  in MUSSELKANAAL / GRONINGEN
Algemene woorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN


Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema

Klant: degene met wie Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en klant samen.

Klant: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,

overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de

klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 1. Prijzen

Alle prijzen die Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief

eventuele overige kosten zoals administratiekosten en heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

Alle prijzen die Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kunnen Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie te allen tijde wijzigen.

Verhogingen van de kostprijs van producten of onderdelen daarvan, die Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de

overeenkomst, kan aanleiding geven tot prijsverhogingen.

De klant heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals

bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.


  3 Betaling. Gevolgen van niet tijdig betalen  Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema  gerechtigd

   een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

  Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele

  schadevergoeding verschuldigd aan Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema

  De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijk incassokosten.

  Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema op de klant onmiddellijk opeisbaar.

  Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema

  dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema te betalen.

   

  Indien de aankoopkosten volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de klant.

  1. Retentierecht

  Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de

  klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema

   heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen

  verschuldigd is aan Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema;

  Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema

  is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs

  lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

  1. Ingebrekestelling

  De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema .

  Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema  ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

  1. Aansprakelijkheid Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema

   

  Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien ervoor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

  Indien Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor

  directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

  Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfd winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

  Indien  Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van(volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  7.Vervaltermijn

  Elk recht van de klant op schadevergoeding van Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema vervalt in elk geval 12

  maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

  8.Recht op ontbinding

  De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersematoerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar  bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

  Is de nakoming van de verplichtingen door Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema niet blijvend of tijdelijk

  onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema in verzuim is.

  Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant

  zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, Dan wel  indien Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezendat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

  9.Overmacht

  In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van

  Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan

  Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema kan worden toegerekend in een van de wil van Energieke Vrouwen

  Academie onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant

  geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid

  niet van Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema kan worden verlangd.

  Tot de hiervoor genoemde overmacht situatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend:

  noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van

  toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en

  telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen,

  slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

  Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema 1 of meer

  verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat

  Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema er weer aan kan voldoen.

  Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide

  partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

  Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd,

  ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

  19 .Wijziging algemene voorwaarden

  Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

  Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

  11.Overgang van rechten

  Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Energieke Vrouwen Academie.

  Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede

  lid, Burgerlijk Wetboek.

  Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

  Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken,

  dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

  Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst

  in de buurt komt van wat Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt

  voor ogen had.

  12.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

  De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Praktijk Levenswerk voor psychosociale therapie en relatie therapie van Arjo Ballast en Jeanette Wiersema is gevestigd / praktijk

  houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

  Aangepast op 1 augustus 2021.

  Tarieven/uur 

  Individueel gesprek  € 70,00

  Relatietherapie        € 90,00                  

  Relatietherapie is met mannelijke en vrouwelijke therapeut.  Betaling loopt via faktuur met betaalverzoek

  Praktijk Levenswerk

  voor individuele-en relatietherapie


   in Musselkanaal / Stadskanaal / Emmen / Groningen

  geregistreerd therapeut aangesloten bij de beroepsvereniging LVPW


  “Als therapeut val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ )  en ben ik aangesloten bij Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)